Kontakt oss:

info@karlsoyfestival.com
Telefon 77 74 72 00

Svein-Egil Haugen 
sveinegil@karlsoy.com
Telefon 77 74 93 14  /  970 96 566

Postadresse: Karls°yfestivalen, 9138 Karls°y 
Bankkonto: 47501516984
Org.nr: 986 884 378